Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn van toepassing de Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, exclusief arbitrageclausule, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer
28/2014. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR verdrag en in aanvulling daarop de AVC. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing. De voorwaarden zijn aan je voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze kun je ook hier onder lezen en downloaden.

Logistieke Services Voorwaarden (LSV) (Bijlage 1)
CMR Condities (Bijlage 2)
AVC Condities (Bijlage 3)